Oživení periferie v centru města

perex

Jak by mohlo vypadat holešovické „no man’s land“, oblast nedaleko Nádraží Holešovice? V územním plánu je areál bývalé panelárny Wolf Prefa v pražských Holešovicích veden převážně jako zeleň. Tato úprava předpisu v podstatě zapříčinila její krach, neboť jí nebyla umožněna modernizace provozu. Jedná se o místo se silnou industriální atmosférou v těsné blízkosti Vltavy. Přesto dnes budí dojem neutěšené periferie v „centru“ města. Otázkou, jak místo oživit, se zabýval ve svém diplomním projektu architekt Šimon Brabec.

kredit

Autor projektu: šimon brabec

text 1

Brabec nastínil dvě úrovně řešení. Za prvé základní doplnění struktury této části města na jih od kolejiště. Tato oblast byla postupem času degradována do nynější podoby. Zástavba však v budoucnu naváže na rozvojovou oblast Bubny/Zátory dále na jih.

galerie 1

text 2

Druhá, hlavní vrstva projektu nabízí konkrétní řešení konverze areálu bývalé panelárny na intenzivně zastavěnou novou městskou čtvrť smíšeného charakteru s jasným odkazem na ojedinělý kontext místa k řece Vltavě a k industriálnímu geniu loci bývalé panelárny.
Hlavním rysem území je izolovanost, kterou autor projektu respektoval. Výstupem jeho úvah o prostoru je zastavovací studie, předpis pro jednotlivé domy, soukromá a veřejná prostranství, zacházení řekou a prokrvení oblasti napojením na okolí.

citace 2

Domy nemají prostor zaujímat, ale utvářet

 

text 3

Vybraná lokalita, typicky odumřelé místo na těle města, je řešena jako případová studie zahušťování města a navrhuje alternativu individuálním stavebníkům s omezeným rozpočtem a cílem stavět bydlení nebo objekty pro svoji živnost nebo firmu, kteří jsou povětšinou vykázání na okraj města.

galerie 3

text 4

Jedním z prvků, jimiž se autor studie zabýval, je také různorodost: „Stavění v takto lukrativních částech města, jakou je bezesporu tato, je obecně v rukou silných hráčů, kteří investují celé bloky zástavby a jednotlivé parcely spíše scelují, nežli by vytvářeli různorodost, která je bližší lidskému měřítku,“ vysvětluje Brabec.

infobox

Oblast severních Holešovic patří k nejstarším osídleným místům v rámci dnešní Prahy. Původní rybářská osada Holeschowitz si dochovala svoji rostlou strukturu malých usedlostí až do počátku druhé světové války a dala jméno celému meandru Vltavy. Vztah řeky a obyvatel osady byl klíčový. V budoucnu by náplavka na řešeném území mohla umožnit veřejný přístup k řece. Počítá s propojením podél, řeky, kotvením houseboatů, přístaviště pro osobní lodě. Původní nákladní jeřáb bude nadále využit pro obsluhu přístavu.

Postup konverze panelárny je rozdělen na dvě hlavní fáze.
A/ V prvé řadě by měly být rekonstruovány původní artefakty a zmíněný přístup k řece. V rámci iniciace přeměny jsou navrženy deskové domy jako obšití a vymezení území. Na jihu jsou tyto domy-zdi přimknuty k drážnímu tělesu. Skeletová konstrukce poskytuje variabilní využití, jedná se v podstatě o vertikální parcelu. Na jih jsou směřovány komunikace, pavlače, chodby, schodišťová tělesa a výtahy. Na sever je výhled z prosklené fasády na řeku a protilehlý přírodní park Jabloňka. V blízkosti obou mostů se iniciační domy stáčí do bloků.Hmota bloků směrem do středu území ustupuje. Vnitrobloky jsou počítány jako uzavřené soukromé prostory pro uživatele domů. Náplní těchto domů mohou být vysokoškolské koleje, domovy pro seniory, kanceláře, startovací bydlení, obchody, sportoviště, dílny, ateliéry, hotel, hostel, kluby/bary/ kavárny, restaurace a parkovací domy.B/ Následné zbudování silniční sítě je podřízeno základní mřížce o velikosti buňky 7 x 24metrů. Prostor uvnitř obšitého území bude hrubě nadělen tímto rastrem a dále detailně upraven aby vyhovoval kompaktní zástavbě tří základních typů domů. Kritériem je vysoká hustota zastavění okolo 200 obyvatel/ha. Tj. cca 50 jednotlivých objektů/ha. Všechny domy musejí být obsloužené automobilovou dopravou. Rastr je ortogonálně nasazen na jeřábové dráhy. V dalším zpracování rozlišuje prostor v těsné blízkosti náměstí – prostoru jeřábových drah. Náměstí je vymezeno tzv. měšťanskými domy. Jedná se o pětipodlažní polyfunkční objekty individuálně stavěné kolmo k hraně náměstí na parcele 8 x 24 m. Parter těchto domů bude zcela vyčleněn pro obchody, dílny, ateliéry, restaurace. Zbylé podlaží jsou smíšené polyfunkční prostory. Druhým typem individuálně stavěných domů v rámci předepsané mřížky budou živnostnické domy. Předpokládají opět volný parter určený pro komerční činnost nebo pronájem za tímto účelem. Třípatrové hmoty těchto domů lemují hlavní obslužné komunikace mezi náměstím a přístupovými body z pod železničního viaduktu u ulice Argentinská a od nového Trojského mostu. 10 metrů široký uliční profil je převážně na jih vymezen 17,5 m vysokými iniciačními, developerem zbudovanými deskovými domy. Na severní straně pak třípatrovými 10,5 m vysokými živnostnickými domy. Předpokládá obousměrné jízdní pruhy s chodníky pro pěší. Třetím typem je městská vila typického půdorysu 7x 24m. Tyto domy tvoří plně zastavěné bloky ve východní a západní části parcelovaného území a přiléhají až k hraně náplavky ve východní části a hornímu korsu v západní části. Jedná se o dvoupodlažní obytné struktury, individuálně navržené a stavěné pro konkrétní potřeby stavebníka. Mohou disponovat podzemním podlažím pro automobily, otevřeným parterem pro lehkou výrobu nebo jiné komerční aktivity. Tyto domy mohou být dále dělené na pronajímatelné části. Mohou mít vlastní zahrady. Projekt předkládá několik málo variant tohoto uspořádání pro reálnou představu.

Přítomnost řeky sebou nese riziko povodní. Tisíciletá voda v roce 2002 změřená v území by dosahovala do výše 1,5 nad úroveň navrhovaného náměstí. Zastavění domy vytváří přirozenou semknutou formaci. Předpokládá se, že zdi domů a zahrad směrem k řece mají této výšce a síle tisícileté vody odolat. Místa, kudy by mohla voda do území vniknout – jsou to ulice a severní hrana náměstí, budou disponovat mobilním protipovodňovým systémem. Náplavka je určena k rozlití řeky a prostory v opěrné zdi na této úrovni mají být zaplaveny.

MgA. Šimon Brabec

www.tvurcijednotka.cz

facebook

 

Podporuju skvělé nápady

TOC (zvolit toc view odpovídající kategorie)